REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Seed Sprint te duce la Formula 1 SUA 2018”

organizată de Chemark Rom S.R.L. (perioada: 01 ianuarie 2018–28 septembrie 2018)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii “Seed Sprint te duce la Formula 1 SUA 2018” (denumită în continuare„Promoția”) este Chemark Rom S.R.L. (denumită în continuare„Organizatorul”),societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Brașov, str. Constantin Brancoveanu, nr. 34A, jud. Brașov, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului București J08/1731/1997și număr de iregistrare fiscalăRO 10041768, cont IBAN nr. RO74 BTRL 0080 1202 1443 27XX deschis la Banca TransilvaniaBrașov. Co-organizatori ai campaniei promotionale “Seed Sprint te duce la Formula 1 SUA 2018” sunt si societatile Sevachem si Protagro.

1.2. Prin PARTICIPANȚI, în contextul prezentului regulament se înțelege orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile art. 4.

1.3.Promoția se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”)care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.4.Prin participarea la această Promoție, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Promoției 

2.1.Promoția este organizată și se desfășoară în toate punctele de lucru ale S.C. Chemark Rom S.R.L., menționate în Anexa 1 din prezentul regulament.

2.2. Promoția va începe pe data de 01 ianuarie 2018, ora 00:00:01 și va dura până la 28 septembrie 2018, ora 16:00.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promoției

3.1.Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site-ul www.seedsprint.ro și site-ul www.chemarkrom.ro, sau la solicitare în scris la adresa Str. Câmpul Alb, nr.1, Codlea, Brașov, cod poștal 505100 sau prin e-mail la contact@chemarkrom.ro.

3.2.Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizatăîn scopul informării publicului,inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1.Pot participa la Promoție persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau reședința în România care, în perioada promoției, achiziționează 6 Tone de Seed Sprint H1 sau H5, vandute de S.C. Chemark Rom S.R.L., SC  Sevachem SRL si SC Protagro SRL.

4.2.Înscrierea se va face exclusiv în perioada Promoției menționată la Art.2;

4.3.Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane:

 • persoane juridice urmărite penal;
 • persoane juridice asupra cărora există un sechestru pe bunuri;
 • persoane juridice împotriva cărora există o cerere de deschidere a procedurii de insolvență;
 • persoane sub 18 ani.

4.4.Promoția “Seed Sprint te duce la  Formula 1 SUA 2018”se poate cumula cu Promoția “Seed Sprint Bonus Aplicator”. Dacă un cumpărător achiziționează6 tone de Seed Sprint H1 sau H5, acesta va primi atât un talon de concurs “Seed Sprint te duce la Formula 1 SUA 2018”vafi bonusat cu un aplicator de îngrăsăminte microgranulate (inclusiv montaj, instructaj și punere în funcțiune http://www.seedsprint.ro/aplicator-ingrasaminte-microgranulate/).

Art. 5 – Premiile Promoției

5.1.Numărul total de premii: 14Vouchere de călătorie pentru o excursie de grup în Texas, SUA organizată de Chemark Rom înperioada 19 octombrie -25octombrie2018. Câștigătorii care vor intra în posesia unui voucherdeexcursieSUA pot participa la această excursie și vor avea incluse următoarele servicii turistice: bilet la Formula 1 – Campionatul de pe circuitul Austin, Texas (cu acces la Cursa de Formula 1 și Calificări) cazare pe durata celor 6 zile la un hotel de 4****, toate mesele incluse,tur oraș Dallas, transport cu avionul și autocarul,  asigurare de sănătate pe toată durata călătoriei pentru o persoană.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Promoției

6.1.În baza comenzilor de produsconform Art.4.1, reprezentantul zonal al S.C. Chemarkom S.R.L. va acorda Participanților un talon de concurs. Taloanele de concurs conțin serii cu numere cuprinse între 1-500, iar în cazul în care sunt necesare suplimentări de taloane, se vor lua în calcul și serii cuprinse între 501-XXXX, iar emiterea acestora va fi anunțată și pe site-urile www.chemarkrom.ro, www.seedsprint.ro.

6.2. Talonul (taloanele) vor fi completate de către Participant cu următoarele date:nume și prenume reprezentant/administrator societate, nume societate, telefon, e-mail, semnătura client, serie talon. Reprezentantului de vânzări Chemark Rom va reține partea detașabilă a talonului cu datele completate de Participant, iar acesta va păstra până la terminarea promoției talonul ce conține seria în baza căreia participă la concursul cu tragere la sorți pentru acordarea celor 14  Vouchere.

6.3.De asemenea, un singur participant poate deține și poate participa la tragerea la sorți cu mai multe taloane, mărindu-și șansele de câștig astfel: dacă va achiziționa în mod repetat cantitatea de produs menționată la Art 4.1, va primi un nou talon pentru fiecare comandănouă sau dacă cantitatea descrisă la Art 4.1. este multiplicată într-o singură achiziție, va primi un talon pentru fiecare multiplicare a cantității menționate la Art. 4.1.

6.4. Premiile oferite sunt acordateconform Art.8.

6.5.Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel,premiile Promoției nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în lei, un alt bun sau serviciu și nici nu pot face obiectul unei înstrăinări. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire al premiului.

Art 7.Validarea taloanelor eligibile pentru tragerea la sorți

7.1.După încheierea promoției Organizatorul va proceda la validarea seriilor taloanelor eligibile pentru tragerea la sorți, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Promoție.Pentru ca seria unui talon să fie eligibilă pentru tragerea la sorți trebuie îndeplinite cumulativ trei condiții:

 1. Chemark Rom a emis în intervalul 01.01.2018, ora 00:00:01 – 28.09.2018, ora 16.00, o factură fiscală pe numele Participanului a cărui serie de talon intră în concurs. Factura va conține obligatoriu produsul și cantitatea menționată la Art. 4.1.
 2. Participantul a cărui serie de talon intră în concurs a completat talonul conform Art.6.2.
 3. Participantul, a cărui serie de talon intră în concurs, nu înregistrează restanțe la plata facturilor emise de Chemark Rom în baza contractelor comerciale aflate în derulare între cele două părți.
Art 8. Desemnarea câștigătorilor. Ridicarea premiilor

8.1. Premiile descrise la Art. 5.1 se vor acorda prin tragere la sorți, iar data și locul tragerii la sorți va fi comunicat Participanților  prin încheierea unui act adițional la prezentul Regulament anunțat pe site-ul www.chemarkrom.ro cel târziu în data de15septembrie 2018. Pentru tragerea la sorți vor fi introduse într-o urnă bile ce vor conține seriile taloanelor completate de participanți.

8.2. Vor participa la tragerea la sorți doar seriile taloanelor completate conform Art. 6.2 și validate conform Art.7. Seriile taloanelor nevalidate vor fi anulate și nu vor participa la tragerea la sorți.

8.3. Tragerea la sorți va fi supervizată de o comisie specială ai căror membrii vor fi anunțati pe site-ul www.seedsprint.ro  până la data de 21septembrie 2018. La fiecare extragere se va anunța numele câștigătorului.

8.4. Un participant poate câștiga doar un singur premiu descris la art. 6, indiferent de numărul taloanelor ale căror serii vor fi extrase cu ocazia tragerii la sorti.

8.5. Tragerea la sorți va fi mediatizată TV, iar participanților li se va oferi acces în locația in care se va desfășura tragerea la sorți.

8.6 Câștigătorii promoției vor fi publicați pe website-ul www.chemarkrom.ro și pe website-ul www.seedsprint.ro în termen de 24 de ore de la terminarea tragerii la sorți. Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic și sms la numărul de telefon mobil, prin e-mail indicat pe talonul completat conform Art.7.2, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în interval de 48 ore de la încheierea tragerii la sorți, pentru a se prezenta la unul dintre punctele de lucru Chemark Rom pentru ridicarea premiului

8.7. Participanții castigatori ai premiului Voucher excursie Formula 1 SUA2018sunt obligați să comunice organizatorului datele personale ale persoanei fizice care va participa la excursie și să transmită actele de identitate ale acesteia la adresa de e-mail contact@chemarkrom.ro, în termen de 24 de ore de la notificarea pe care au primit-o conform Art. 8.6 ,în caz contrar premiile se vor anula.

8.8. Participantii castigatori au obligatia de a ramane consumatorii finali al premiului oferit cu titlu  gratuit in cadrul prezentei campanii promotionale. Persoana fizica participanta la excursia Formula 1 SUA 2018  poate fi doar un reprezentant legal al societatii castigatoare a premiului sau un angajat al acesteia.

8.9 Premiile menționate la Art. 5 vor fi înmânate câștigătorilor de către reprezentanții zonali Chemark Rom pe baza unui proces verbal de predare-primire. Refuzul de a semna acest document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.10 Prin participarea la această promoție Participanții au luat la cunoștință de condițiile de călătorie în SUA afișate pe pagina MAE (https://www.mae.ro/node/3749) . Castigătorii celor 14 vouchere excursie SUA 2018 vor deține în mod obligatoriu Document de călătorie- pașaport electronic/ biometric (emis pe o perioada de 5 ani) sau pasaport simplu (emis pe o perioada de 10 ani) si valabil MINIM 6 luni de la data intoarcerii in tara. Nu este permis accesul cu pasaport temporar. Nerespectarea acestei condiții dă dreptul Organizatorului să anuleze premiul câștigătorului și să procedeze mai departe conform art.  13.2.

Art.9 – Limitarea răspunderii

9.1.Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

9.2.În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3.Eventualele contestații cu privire la tragerea la sorți vor fi luate în considerare în termen de 48 de ore de la încheierea tragerii la sorți, transmise în scris la una dintre adresele menționate la Art. 3.1.  Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

9.4.Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

-Taloanele incomplete sau care nu conțin toate câmpurile obligatorii menționate la Art.7;

-Situațiile în care numărul de telefon folosit la înscriere nu poate fi identificat și ca atare Organizatorul nu va putea contacta câștigătorul;

-Situațiile în care câștigătorul (câștigătorii) nu răspund notificărilor primite pentru acordarea premiului conform Art 8.4.

-Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau numărului de telefon incorecte/incomplete. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

-Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului cuvenit.

Art. 10 – Prelucrarea datelor personale

10.1.Chemark Rom S.R.L. este Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. 36099.

10.2. Prin înscrierea și participarea la Promoție, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să între în baza de date a Chemark Rom S.R.L., să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit /Partener) exclusiv pentru această campanie: înmânarea premiilor câștigătorilor, înregistrarea și validarea câștigătorilor Campaniei promoționale. De asemenea, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele, localitatea de reședința să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.

10.3.Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Promoției și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Promoție și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Promoției. Forță majoră

11.1. Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Promoției.

11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție, îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Promoției, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.         Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi disponibile printr-una dintre modalitățile prevăzute la Art. 3.1.

11.4. După data încheierii campaniei promoționale menționată la Art.2.2 orice achiziționare de produs Seed Sprint în cantitatea menționată la Art. 4.1 își pierde calitatea de a fi inclusă în Promoție, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării campaniei promoționale.

Art. 12 – Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești competențe din municipiul Brașov.

12.2. Eventualele reclamații legate de derularea Promoțieise pot trimite pe adresa Organizatorului până cel târziu in data de 15.09.2018.După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.  Reclamațiile se vor lua în considerare doar dacă sunt transmise în scris la una din adresele menționate la Art.3.1

Art. 13 – Alte Clauze

13.1. Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

13.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

Anexa 1

Rețeaua de distribuție – punctele de lucru Chemark Rom din țară:

 1. Depozit central: BRAȘOV, Codlea, str. Câmpul Alb, nr.1, Tel. 0372.756.035; 0268.253.019, Fax: 0268.254.046
 2. Depozit Mureș: MUREȘ, Târgu Mureș, Str. Aeroportului, nr. 1, Tel. 0372.756.039, Fax: 0265.267.531
 3. Depozit Alba Iulia: ALBA, Alba Iulia, Str. Alexandru I. Cuza, nr. 9, Tel. 0734.773.019
 4. Depozit Târgu Secuiesc: COVASNA,Cernat, Str. Fuzii, nr. 405A, Tel. 0734.700.488
 5. Depozit Galați: GALAȚI, Tecuci, Str. Cuza-Vodă, nr. 24, Tel. / Fax.: 0236.815.312
 6. Depozit Ploiești: PRAHOVA, Sat Tătărani, Comuna Bărcănești (în curte la CEFIN), 0734. 889.405
 7. Depozit Tulcea: TULCEA, Luncavița,Valea Fagilor, nr.12, 0725.656.061
 8. Depozit Satu Mare: SATU MARE, Satu Mare, Str. Drum Lazuri, nr.5, Tel. 0372.756.040
 9. Depozit Iași: IAȘI, Iași, Str. Sf. Ioan, nr. 25, Tel.: 0372.756.038, Fax: 0232.266.264
 10. Depozit Suceava: SUCEAVA, Milișăuți, Str. Gării, nr. 86 B, 0737.950.869
 11. Depozit Constanta: Constanta, Lumina, Sos Tulcei nr.114A, 0736 700 171
 12. Depozit Timisoara: Localitate Timisoara, Calea Stan Vidrighin nr.24, Judet Timis.

Detalii promoțieÎnscrie-te în promoție !